top of page

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Ravnholm Energi

 

Gældende fra 01-01-2022

 

Almindelige betingelser

Salg og levering sker kun i henhold til efterfølgende. Disse betingelser gælder også, uden udtrykkelig nævnelse, for alle fremtidige handler. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

Overslag

Afgiver Ravnholm Energi overslag, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder dette såfremt købers accept ikke er kommet frem til Ravnholm Energi senest 14 dage fra tilbuddets dato.

Alle overslag er uforbindende. Alle aftaler bliver først retsgyldige med Ravnholm Energi’s skriftlige bekræftelse. Købers indkøbsbetingelser har ingen gyldighed, hvilket også gælder, selvom der ikke er fremsendt speciel indsigelse mod sådanne vilkår.

De priser, der er opgivet i overslaget, er uforbindende. Aftaler bliver først forpligtende ved Ravnholm Energi’s skriftlige ordrebekræftelse eller ved Ravnholm Energi’s leverance, hvorved i sidstnævnte tilfælde ordrebekræftelsen erstattes af en faktura. Erklæringer af og over for repræsentanter og rejsende får først gyldighed med Ravnholm Energi’s skriftlige bekræftelse.

 

Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, medmindre andet er nævnt i overslaget. Køber er indtil leveringen forpligtet til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Ravnholm Energi.

Miljøhåndtering og afgifter samt leveringsomkostninger afregnes i slutregnskab.

 

Levering

Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter Ravnholm Energi’s bedste skøn, og kan således ikke danne baggrund for erstatning. Ravnholm Energi er kun ansvarlig for forsinkelse, der skyldes grov uagtsomhed fra Ravnholm Energi’s side. Ravnholm Energi er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure, jf. punkt 14, eller andre forhold uden for Ravnholm Energi’s kontrol.

Såfremt leveringen af et eller flere produkt(er) foretages af en fragtfører udpeget af Ravnholm Energi, overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Køber er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Køber afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet.

Særlige betingelser for montage og anlægsarbejder 

Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, vejrlig, ikke oplyste skjulte installationer mv. faktureres særskilt efter Ravnholm Energis til enhver tid gældende timetakster. Overskudsjord deponeres på kundes grund, medmindre andet er nævnt i tilbud.

I forbindelse med installationsarbejdet, tømmes det eksisterende centralvarmesystem og brugsvandbeholder for vand. Der skal inden for 2 meter, være et funktionsdygtig afløb og kloak samt gulvet skal have det rette fald. I så fald at dette ikke er til rådighed, skal der påregnes ekstraomkostninger.  

Ravnholm Energi kan ikke gøres ansvarlig for evt. vandskader, reetablering af interiør, overflader eller kundens eksisterende installationer. Ravnholm Energi kan ikke gøres ansvarlig for beskadigelse af kundens stikledninger eller beplantning. Omkostninger på disse områder, afholdes af kunden.

Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer, produkter og ydelser, der er leveret til kunden, er ansvarsmæssigt overgået til kunden.

Kunden er således ansvarlig for tyveri, brand og hærværk på produkter, materialer og arbejder der er leveret og/eller etableret hos kunden.

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden samt oplyse om skjulte rør installationer. Ravnholm Energi hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente oplysninger – og indberette til LER.  

Vores service i forbindelse med opstart.

Vi yder altid god service og er behjælpelige med at kunden får et driftssikker og stabilt anlæg.

 

En nyinstalleret varmepumpe skal indreguleres og i den forbindelse kan det forekomme at anlægget skal justeres. Derfor kan kunden opleve i de første uger, at anlægget skal løbende genstartes. 

 

Når vi installerer en varmpumpe, tømmes kundens radiatorer og brugsvandsanlæg for vand. Hvis kunden har en ældre rørføring til radiatorer og til brugsvand. Kan man i forbindelse med genopfyldning af husets varmesystem opleve problemer med termostatventiler, pakdåser, luftlommer, skidt, og aflejringer i systemet.

 

Hvis disse problemer opstår, er vi altid behjælpelige. Denne service afregnes på medgået tid, efter vores normale tariffer.

Produktinformation

Tegninger, specifikationer, prospekter, beskrivelser, beregninger og lignende, som er udleveret af Ravnholm Energi før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Ravnholm Energi’s ejendom og må ikke, hverken helt eller delvist, videregives uden Ravnholm Energi’s skriftlige tilladelse eller i øvrigt misbruges.

Betaling

Ravnholm Energi’s betalingsbetingelser er i tre rater:

  • 1. rater er betaling for inde - og ude delen af varmepumpen. Betalingen skal rettidig falde senest 30 dage før først installationsdag.

  • 2. rate er betaling for arbejdstimer og materiel, som er specificeret på frem aftalte overslag. Betalingen skal rettidig falde 1 uge før opstart af installationsarbejde

  • 3. rate er betaling få ekstra arbejde i forbindelse med installationsarbejde. Rettidig betaling falder ved afleveringsforretning.

Efter afleveringsforretning fremsendes kvittering for betalingen af installationen. Kvitteringen er til brug for dokumentation af et evt. tidligere ansøgte tilskud og det mulige skattemæssige håndværkerfradrag på selvangivelsen. 

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, 2 er Ravnholm Energi berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2,0 % pr. påbegyndt måned. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger eller at foretage modregninger for modkrav, som køber måtte påberåbe sig, medmindre sådanne er accepteret af Ravnholm Energi.

 

Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, senest 7 dage efter leveringsdatoen, give Ravnholm Energi skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer, forbeholder Ravnholm Energi sig ret til, efter eget skøn, enten at udbedre manglen, kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage omlevering. Ravnholm Energi er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at Ravnholm Energi eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser.

Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi inkl. moms.

Såfremt producenten af et produkt yder en særlig garanti, som køber kan støtte ret på, er det alene producenten, der kan holdes ansvarlig for denne garantiforpligtelse. Køber kan således ikke rejse krav mod Ravnholm Energi som følge af producentens garanti.

 

Ejendomsforbehold

Ravnholm Energi forbeholder sig, med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Ravnholm Energi.

 

Tvistigheder

For leverancer såvel som krav om betaling er dansk ret gældende. Enhver tvist, som måtte opstå og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Lyngby Ret. Skulle enkelte bestemmelser i dette dokument være helt eller delvist ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

Erstatnings- og ansvarsbegrænsning

Ravnholm Energi hæfter ikke for direkte tab eller indirekte tab hos køber eller tredjemand og uden hensyn til, hvorvidt et ansvar skyldes forsinkelse, mangel- eller produktansvar. Et erstatningsansvar over for Ravnholm Energi kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

 

Ravnholm Energi forbeholder sig ret til at anvende producenters oplysninger, virkningsgrader, årlige besparelser, fremtidige energiomkostninger og offentlige myndigheds beregningsmodeller mm. uden ansvar. 

Ravnholm Energi har ikke ansvar for kundens EL-installationer, eksisterende varmeinstallationer og brugsvandsanlæg. Det er kundens ansvar, at kunden har et varmesystem, som kan fungere sammen med Ravnholm Energis varmesystemer. Det er kundens ansvar at EL-installationer er lovlige og fuld funktionsdygtige samt den fornødne kapacitet. 

 

Der henvises til enhver tidsgældende lovgivning og køber har selv ansvaret for, at lovgivning, lokalplaner, fredninger, kommuneplaner mm. overholdelse ved accept af fremsende overslag eller tilbud.

 

Samtykke og overdragelse af rettigheder

Hvis et tilbud accepteres, gives der samtidig samtykke til at Ravnholm Energi må benytte billeder og videomateriale af tidligere anlæg samt ny opstillede anlæg i markedsføringen af virksomheden. Motiverne må ikke indeholde personer, som kan genkendes, men alene være af omgivelserne, lokationen og installationen.

 

Ravnholm Energi må benytte nøgletal fra det enkelte projekt. Nøgletal som om varmeøkonomiske beregninger, besparelser på CO2 udledning og omtale ejendommens forbedret energimærkning. Ravnholm Energi må benytte alle offentlige tilgængelige kort, data, omtale, tegninger og billeder af ejendommen.

 

Returnering eller annullering af ordre

Ravnholm Energi modtager kun varer retur efter forudgående aftale. Ubeskadigede varer krediteres af det kontraherede beløb minus 10% samt fragtomkostninger. Ønsker kunden at annullere en bekræftet ordre, krediteres af det kontraherede beløb minus 10% samt fragtomkostninger.  Sker annulleringen mindre end 20 dage før installationsdatoen, skal køber betale for de aftalte mandetimer. 

 

Transport af rettigheder og pligter

Ravnholm Energi er berettiget til at overdrage rettigheder og pligter til tredjemand i henhold til de indgåede aftaler mellem Ravnholm Energi og køber.

 

Force majeure

Ravnholm Energi hæfter ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lock- out, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæggelse, valutarestriktioner, pandemien, almindelig vareknaphed, mangel på arbejdskraft og transportmidler, mangler ved leverancer fra underleverandører eller forsinkelser med sådanne, brand, naturkatastrofer, vejrlig, herunder hård frost m.v., som vanskeliggør eller umuliggør leveringen eller lignende omstændigheder, som Ravnholm Energi ikke har kunnet undgå, og hvis følger Ravnholm Energi ikke har kunnet afværge. Ravnholm Energi skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette køber om sådanne omstændigheder. Hver af parterne kan ansvarsfrit skriftligt annullere aftalen, når opfyldelsen har været umulig mere end 3 måneder på grund af force majeure.

Købers ansvar

Det er købers ansvar at overholde betalingsbetingelser, ellers kan det aftalte tidsrum for installationen ikke gennemføres. Det kan medføre en merudgift for køber, som køber er forpligtiget til at afholde. 

Køber er forpligtet til at indhente de nødvendige tilladelser, lave de nødvendige tinglysninger og at installationen overholder den pågældende lokalplan. 

I tilfælde af medbyg, hvor køber varetager dele af entreprisen, er køber forpligtet til at overholde den forudaftalte tidsplan. I tilfælde af fejl eller mangler, er køber erstatningsansvarlig for en evt. udbedrelse af de fejl og mangler, der måtte være samt leverandørens tab overfor underleverandører, indlejning af materiel, materiale indkøb, tabt arbejdstid samt brug af ekstra timer i forbindelse med udbedrelse af fejl og mangler. 

bottom of page