top of page
Ravnholm Energi DVI erhverv tilskudsberegner .jpeg


Tilskudberegning
- til danske erhvervsvirksomheder 

Beregn, hvad du kan få i tilskud 

Fra 1. november 2022 gælder nye regler for Erhvervspuljen. De nye regler gør det mere attraktivt for virksomheder at søge tilskud til projekter, der sparer energi og CO2 fra energiudledninger.

Med den nye tilskudsberegner kan du hurtigt få klart svar på, hvor stort et tilskud du kan forvente at få fra Erhvervspuljen. Vel og mærket at du holder din inden for de øvre grænser 

Udskiftning af mindre kedeller/kaloriferer til en grønnere løsning. Det årlige forbrug skal være mindre end 15.000 l olie, 15.000 m3 naturgas eller 32.000 kg træpiller. Beregn, hvor meget din virksomhed kan få i tilskud ti udskiftning af en kedel/kaliofer:

Hvordan beregnes tilskuddet?

Erhvervspuljen er rettet mod både små og store virksomheder, der ønsker at gennemføre CO2- og energibesparende projekter.

 

Størrelsen på tilskud afhænger af følgende:

  • Tilskuddet beregnes på baggrund af - CO2-reduktions størrelse med en støttesats på 500 kr. pr. sparet ton CO2

 

  • Tilskuddet dækker op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger Virksomhedens størrelse bestemmer, hvor stor en del af de støtteberettigede omkostninger til projektet, I maksimalt kan få dækket med et tilskud:
    - 50 % for små virksomheder
    - 40 % for mellemstore virksomheder
    - 30 % for store virksomheder

  • Få op til 112 mio. kr. i tilskud. Der gives ikke tilskud på mindre end 10.000 kr. I kan maksimalt få 112 mio. kr. 

Indsend
ansøgnnig 

Projekt kan igangsættes 

Tilsagn
gives 

Projekt gennemføres

Udbetalings- anmodning 

Udbetaling af tilskud 

De nye regler 

CO2-reduktioner indføres som supplerende tildelingskriterie, hvilket vil gøre det muligt, at projekter, der sparer CO2 men ikke energi, kan opnå støtte. F.eks. støtte til konvertering væk fra fossil gas til fjernvarme.

Erhvervspuljen vil fremover være åben for ansøgninger hele året, da ansøgningsrunder og ansøgningsfaser afskaffes. Samtidig skal ansøgninger ikke længere konkurrere på baggrund af ansøgt støtte pr. sparet kWh – der gives i stedet en fast sats, og ansøgninger behandles efter først til mølle-princippet.

Projekter vil fremover kunne realiseres, så snart ansøger har modtaget en kvittering fra Energistyrelsen, hvilket vil ske umiddelbart efter ansøgning.

Der udarbejdes meget simple standardløsninger for konkrete projekttyper - en positivliste, så ansøger får større sikkerhed for størrelsen på tilskuddet og kun skal bidrage med få oplysninger i forbindelse med ansøgning.

Der indføres højere støttesats til investeringer i grøn omstilling.

Det vil ikke længere være muligt at søge om tilskud til installation af nye gaskedler samt udstyr, der forbedrer eksisterende gaskedler.

Der indføres en prioriteringsfaktor, så konverteringer fra naturgas til grøn energi som udgangspunkt får 25 % mere i tilskud.

Ravnholm Energi Erhvervsløsninger .jpeg

Her får du overblik og konkret vejledning i ansøgningsprocessen trin for trin

Spørgsmål til energipuljen 

Email: erhvervstilskud@ens.dk

Tlf.: 51 67 43 01

OBS: Der kan ikke søges tilskud til solceller. Der kan heller ikke søges tilskud til projekter i husholdninger, transportsektoren, fiskeri- og akvakultursektoren, energiomdannelsessektoren, energiindustrien, foreninger samt offentlige institutioner og virksomheder.

bottom of page